Logo von Kuhnle

Postępowanie z danymi osobowymi

Ochrona danych

Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa KUHNLE-TOURS GmbH.

Postępowanie z danymi osobowymi

Ochrona danych

Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa KUHNLE-TOURS GmbH.

Polityka prywatności

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet dla kierownictwa KUHNLE-TOURS GmbH. Ze strony internetowej KUHNLE-TOURS GmbH można korzystać bez podawania jakichkolwiek danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, może być konieczne przetwarzanie danych osobowych. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych obowiązującymi w KUHNLE-TOURS GmbH. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach za pośrednictwem niniejszej polityki prywatności.

Jako administrator, KUHNLE-TOURS GmbH wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak, internetowe transmisje danych mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, więc nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam dane osobowe w inny sposób, na przykład telefonicznie.

KUHNLE-TOURS GmbH prowadzi następujące strony internetowe w ramach grupy spółek KUHNLE:

www.kuhnle-tours.de
www.hafendorf-mueritz.de
www.1000seen-events.de
www.mein-boot.eu
www.kuhnle.jobs
www.kuhnle-werft.de
www.kuhnle-group.de

Poniższe postanowienia mają zastosowanie do wszystkich wymienionych stron internetowych.

1. definicje

Oświadczenie o ochronie danych spółki KUHNLE-TOURS GmbH opiera się na terminach stosowanych przez prawodawcę europejskiego w celu przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasza polityka prywatności powinna być łatwa do przeczytania i zrozumienia zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy z góry wyjaśnić stosowaną terminologię.
W niniejszej polityce prywatności używamy między innymi następujących terminów:

a) dane osobowe
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

b) Podmiot danych
Podmiot danych to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora odpowiedzialnego za przetwarzanie.

c) Przetwarzanie
Przetwarzanie oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania
Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

e) Profilowanie
Profilowanie to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegająca na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

f) Pseudonimizacja
Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie zostaną przypisane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) Administrator danych lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie danych
Administrator lub administrator odpowiedzialny za przetwarzanie to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, administrator lub szczegółowe kryteria jego wyznaczania mogą być przewidziane w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego.

h) Procesor
Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

i) Odbiorca
Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego mandatu dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, nie są jednak uważane za odbiorców.

j) Strona trzecia
Strona trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający i osoby, które pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora lub podmiotu przetwarzającego są upoważnione do przetwarzania danych osobowych.

k) Zgoda
Zgoda oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

2. nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

KUHNLE-TOURS GmbH

Marinastrasse 1
Wioska portowa Müritz
17248 Rechlin (Müritz)
Niemcy
Telefon: +49 (0) 39823 – 2660
E-mail: info(at)kuhnle-tours.de
Strona internetowa:
www.kuhnle-group.de

3. imię i nazwisko oraz adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych administratora jest

Great Oak Datenschutz GmbH & Co KG
Ruhrstr. 16
59955 Winterberg
Niemcy
Telefon: +49 (0)2985/99 99 69 0
E-mail: datenschutz@great-oak.de
Strona internetowa:
www.great-oak.de

Każda osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych w przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych.

4. pliki cookie

Strony internetowe KUHNLE-TOURS GmbH wykorzystują pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są umieszczane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Wiele stron internetowych i serwerów korzysta z plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. ID pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery mogą zostać przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie indywidualnej przeglądarki osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych zawierających inne pliki cookie. Konkretna przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookie firma KUHNLE-TOURS GmbH może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.
Pliki cookie mogą być wykorzystywane do optymalizacji informacji i ofert na naszej stronie internetowej z korzyścią dla użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej, która wykorzystuje pliki cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza stronę internetową, ponieważ jest to przejmowane przez stronę internetową i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym może trwale odmówić ustawienia plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można usunąć w dowolnym momencie za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli osoba, której dane dotyczą, dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

5. gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa KUHNLE-TOURS GmbH gromadzi szereg ogólnych danych i informacji, gdy podmiot danych lub zautomatyzowany system wywołuje stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) typy i wersje używanych przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system uzyskujący dostęp, (3) strona internetowa, z której system uzyskujący dostęp uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. odsyłacz), (4) podstrony internetowe, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem systemu uzyskującego dostęp na naszej stronie internetowej, mogą być rejestrowane, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane do celów bezpieczeństwa w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, KUHNLE-TOURS GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej wymagane do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i reklam na niej, (3) zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) zapewnienia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku cyberataku. Dlatego KUHNLE-TOURS GmbH analizuje anonimowo zebrane dane i informacje statystycznie, w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

6. subskrypcja naszego newslettera

Na stronie internetowej KUHNLE-TOURS GmbH użytkownicy mają możliwość zapisania się do newslettera naszego przedsiębiorstwa. O tym, które dane osobowe są przekazywane administratorowi danych podczas zamawiania newslettera, decyduje maska wprowadzania danych używana w tym celu.

KUHNLE-TOURS GmbH regularnie informuje swoich klientów i partnerów biznesowych za pomocą newslettera o ofertach biznesowych. Biuletyn naszej firmy może być otrzymywany przez osobę, której dane dotyczą, tylko wtedy, gdy (1) osoba, której dane dotyczą, ma ważny adres e-mail i (2) osoba, której dane dotyczą, zarejestruje się w celu otrzymywania biuletynu. Ze względów prawnych na adres e-mail podany przez osobę, której dane dotyczą po raz pierwszy w celu wysyłki newslettera, wysyłana jest wiadomość e-mail z potwierdzeniem w ramach procedury podwójnej zgody. Ta wiadomość e-mail z potwierdzeniem służy do sprawdzenia, czy właściciel adresu e-mail jako osoba, której dane dotyczą, wyraził zgodę na otrzymywanie newslettera.

Podczas rejestracji do newslettera przechowujemy również adres IP przypisany przez dostawcę usług internetowych (ISP) do systemu komputerowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji. Gromadzenie tych danych jest niezbędne do późniejszego śledzenia (możliwego) niewłaściwego wykorzystania adresu e-mail osoby, której dane dotyczą, i w związku z tym służy jako ochrona prawna administratora.

Dane osobowe zebrane podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania naszego newslettera. Ponadto subskrybenci biuletynu mogą być informowani pocztą elektroniczną, jeśli jest to konieczne do działania usługi biuletynu lub rejestracji w tym zakresie, co może mieć miejsce w przypadku zmian w ofercie biuletynu lub w przypadku zmiany okoliczności technicznych. Dane osobowe gromadzone w ramach usługi newslettera nie będą przekazywane osobom trzecim. Subskrypcja naszego newslettera może zostać anulowana przez osobę, której dane dotyczą, w dowolnym momencie. Zgoda na przechowywanie danych osobowych, której osoba, której dane dotyczą, udzieliła nam w celu wysyłki newslettera, może zostać odwołana w dowolnym momencie. W każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link umożliwiający wycofanie zgody. Możliwe jest również zrezygnowanie z subskrypcji newslettera w dowolnym momencie bezpośrednio na stronie internetowej administratora lub poinformowanie administratora o tym w inny sposób.

7. śledzenie newslettera

Newsletter KUHNLE-TOURS GmbH zawiera tak zwane piksele śledzące. Piksel śledzący to miniaturowa grafika osadzona w wiadomościach e-mail wysyłanych w formacie HTML w celu umożliwienia rejestrowania i analizy plików dziennika. Pozwala to na statystyczną analizę sukcesu lub porażki kampanii marketingowych online. W oparciu o wbudowany piksel śledzący, KUHNLE-TOURS GmbH może sprawdzić, czy i kiedy wiadomość e-mail została otwarta przez osobę, której dane dotyczą, oraz które linki w wiadomości e-mail zostały wywołane przez osoby, których dane dotyczą.

Takie dane osobowe gromadzone za pośrednictwem pikseli śledzących zawartych w biuletynach są przechowywane i analizowane przez administratora danych w celu optymalizacji wysyłki biuletynów i jeszcze lepszego dostosowania treści przyszłych biuletynów do zainteresowań osoby, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo w dowolnym momencie odwołać odrębne oświadczenie o wyrażeniu zgody w tym zakresie za pośrednictwem procedury podwójnej zgody. Po anulowaniu te dane osobowe zostaną usunięte przez administratora. KUHNLE-TOURS GmbH automatycznie uznaje rezygnację z otrzymywania newslettera za cofnięcie zgody.

8. możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa KUHNLE-TOURS GmbH zawiera informacje, które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, a także bezpośrednią komunikację z nami, co obejmuje również ogólny adres tak zwanej poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeśli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z administratorem danych pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane osobowe przesłane przez osobę, której dane dotyczą, są automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe przekazywane administratorowi dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie będą przekazywane stronom trzecim.

9 Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, wyłącznie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub w zakresie, w jakim jest to dozwolone przez prawodawcę europejskiego lub innych prawodawców w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator.
Jeśli cel przechowywania nie ma już zastosowania lub jeśli upłynie okres przechowywania określony przez prawodawcę europejskiego lub innego właściwego prawodawcę, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

10 Prawa osoby, której dane dotyczą

a) Prawo do potwierdzenia
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

b) Prawo do informacji
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń do uzyskania od administratora bezpłatnych informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych informacji w dowolnym momencie. Ponadto ustawodawca europejski przyznał osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

 • cele przetwarzania
 • kategorie przetwarzanych danych osobowych
 • odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
 • jeżeli jest to możliwe, przewidywany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria stosowane do określenia tego okresu
 • istnienie prawa do żądania od administratora sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, lub do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
 • istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • jeśli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz, przynajmniej w tych przypadkach, istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach w związku z przekazaniem.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

c) Prawo do sprostowania
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń do żądania natychmiastowej korekty nieprawidłowych danych osobowych, które jej dotyczą. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą oświadczenia uzupełniającego, biorąc pod uwagę cele przetwarzania.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora usunięcia dotyczących jej danych osobowych bez zbędnej zwłoki, a administrator ma obowiązek usunięcia danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli ma zastosowanie jedna z następujących podstaw, o ile przetwarzanie nie jest konieczne

 • Dane osobowe zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone do celów, dla których nie są już potrzebne.
 • Osoba, której dane dotyczą, cofa zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 (a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Osoba, której dane dotyczą, zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO. 2 RODO, aby sprzeciwić się przetwarzaniu.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, któremu podlega administrator.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO. Zebrano 1 DS-GVO.

Jeśli zachodzi jedna z wyżej wymienionych przyczyn, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać usunięcia danych osobowych przechowywanych przez KUHNLE-TOURS GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik KUHNLE-TOURS GmbH niezwłocznie zadba o to, by żądanie usunięcia danych zostało spełnione.

Jeśli dane osobowe zostały upublicznione przez KUHNLE-TOURS GmbH, a nasza firma jest odpowiedzialna zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. a) RODO. 1 RODO, KUHNLE-TOURS GmbH podejmuje odpowiednie środki, w tym środki techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, w celu poinformowania innych administratorów danych, którzy przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych od tych innych administratorów danych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Pracownicy KUHNLE-TOURS GmbH podejmą niezbędne działania w indywidualnych przypadkach.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jedna z poniższych sytuacji:

 • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez okres umożliwiający administratorowi zweryfikowanie dokładności danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
 • Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez osobę, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
 • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiła się przetwarzaniu zgodnie z Art. Art. 21 ust. 1 RODO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody administratora są nadrzędne w stosunku do powodów osoby, której dane dotyczą”.

Jeśli jeden z wyżej wymienionych warunków jest spełniony, a osoba, której dane dotyczą, chce zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przechowywanych przez KUHNLE-TOURS GmbH, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora. Pracownik KUHNLE-TOURS GmbH zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które dostarczyła administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Użytkownik ma również prawo do przekazania tych danych innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu przekazano dane osobowe, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 RODO. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a DS-GVO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 (b) RODO, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Ponadto, wykonując swoje prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe i nie wpływa niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.
W celu skorzystania z prawa do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem KUHNLE-TOURS GmbH.

g) Prawo do sprzeciwu
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane jej przez prawodawcę europejskiego do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. 1 (e) lub (f) RODO. Dotyczy to również profilowania opartego na tych przepisach.

W przypadku wniesienia sprzeciwu KUHNLE-TOURS GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jeżeli KUHNLE-TOURS GmbH przetwarza dane osobowe na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego przez KUHNLE-TOURS GmbH, KUHNLE-TOURS GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych przez KUHNLE-TOURS GmbH do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO. 1 RODO, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z dowolnym pracownikiem KUHNLE-TOURS GmbH. Osoba, której dane dotyczą, może również, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego i niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h) Zautomatyzowane decyzje w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo przyznane jej przez europejskiego prawodawcę, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, pod warunkiem, że decyzja (1) nie jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub (2) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.
Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem lub (2) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, KUHNLE-TOURS GmbH wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw dotyczących zautomatyzowanego indywidualnego podejmowania decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

i) Prawo do wycofania zgody na mocy przepisów o ochronie danych
Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora.

11. ochrona danych w przypadku wniosków i w procesie składania wniosków

Administrator danych gromadzi i przetwarza dane osobowe kandydatów w celu obsługi procesu aplikacyjnego. Przetwarzanie może również odbywać się elektronicznie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy wnioskodawca przedkłada administratorowi odpowiednie dokumenty aplikacyjne drogą elektroniczną, na przykład pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza na stronie internetowej. Jeśli administrator danych zawrze umowę o pracę z kandydatem, przekazane dane będą przechowywane w celu przetwarzania stosunku pracy zgodnie z przepisami ustawowymi. Jeśli administrator nie zawrze umowy o pracę z kandydatem, dokumenty aplikacyjne zostaną automatycznie usunięte dwa miesiące po powiadomieniu o decyzji odmownej, chyba że usunięcie będzie sprzeczne z innymi uzasadnionymi interesami administratora. Innym uzasadnionym interesem w tym znaczeniu jest na przykład ciężar dowodu w postępowaniu na mocy ogólnej ustawy o równym traktowaniu (AGG).

12. postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Facebooka

Administrator danych zintegrował komponenty Facebooka na tej stronie. Facebook to sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich obsługiwane w Internecie, społeczność online, która zazwyczaj umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Facebook umożliwia między innymi użytkownikom sieci społecznościowej tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów za pośrednictwem zaproszeń do znajomych.
Spółką operacyjną Facebooka jest Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeśli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, administratorem danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczkę Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlenia odpowiedniego komponentu Facebooka z Facebooka za pośrednictwem komponentu Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć na stronie
developers.facebook.com/docs/plugins/
można wywołać. W ramach tego procesu technicznego Facebook otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej witryny jest odwiedzana przez daną osobę.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba ta uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej i przez cały czas jej pobytu na naszej witrynie. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka i przypisywane przez Facebooka do odpowiedniego konta Facebook osoby, której dane dotyczą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk „Lubię to”, lub jeśli osoba, której dane dotyczą, doda komentarz, Facebook przypisze te informacje do osobistego konta użytkownika Facebooka osoby, której dane dotyczą, i będzie przechowywać te dane osobowe.

Facebook zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem komponentu Facebooka, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie komponent Facebooka, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Facebooka, może zapobiec ich przesyłaniu, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wejściem na naszą stronę internetową.
Polityka danych opublikowana przez Facebook, która jest dostępna pod adresem
de-de.facebook.com/about/privacy/
zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Facebook. Wyjaśnia również, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Dostępne są również różne aplikacje, które umożliwiają tłumienie transmisji danych do Facebooka. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, do zablokowania przesyłania danych do Facebooka.

13. przepisy o ochronie danych dotyczące stosowania i korzystania z Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator danych zintegrował komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji) na tej stronie internetowej. Google Analytics to usługa analizy internetowej. Analiza internetowa polega na gromadzeniu, zestawianiu i ocenie danych dotyczących zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Usługa analizy sieci gromadzi między innymi dane o stronie internetowej, z której osoba, której dane dotyczą, weszła na stronę internetową (tzw. referrer), które podstrony strony internetowej były dostępne lub jak często i jak długo podstrona była przeglądana. Analiza internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej. Spółką obsługującą komponent Google Analytics jest Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Administrator danych używa dodatku „_gat._anonymiseIp” do analizy stron internetowych za pośrednictwem Google Analytics. Ten dodatek jest wykorzystywany przez Google do skracania i anonimizowania adresu IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jeśli nasza strona internetowa jest dostępna z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub z innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływu osób odwiedzających naszą stronę internetową. Google wykorzystuje uzyskane dane i informacje między innymi do analizy korzystania z naszej strony internetowej, tworzenia dla nas raportów online przedstawiających aktywność na naszej stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Czym są pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Ustawiając plik cookie, Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie proszona o przesłanie danych za pośrednictwem komponentu Google Analytics w celu analizy online do Google. W ramach tego procesu technicznego Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP osoby, której dane dotyczą, które Google wykorzystuje między innymi do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do umożliwienia rozliczeń prowizji.

Pliki cookie są wykorzystywane do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp oraz częstotliwość odwiedzin naszej strony internetowej przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego używanego przez osobę, której dane dotyczą, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Jak wspomniano powyżej, osoba, której dane dotyczą, może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym trwale odmówić ustawienia plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics może zostać usunięty w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma możliwość sprzeciwienia się i uniemożliwienia gromadzenia danych generowanych przez Google Analytics w związku z korzystaniem z tej strony internetowej i przetwarzaniem tych danych przez Google. W tym celu osoba, której dane dotyczą, musi zainstalować dodatek do przeglądarki pod linkiem
tools.google.com/dlpage/gaoptout
i zainstalować go. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pośrednictwem JavaScript, że żadne dane i informacje o wizytach w witrynie nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku do przeglądarki jest uznawana przez Google za sprzeciw. Jeśli system informatyczny osoby, której dane dotyczą, zostanie usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany w późniejszym terminie, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie zainstalować dodatek do przeglądarki, aby dezaktywować Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki zostanie odinstalowany lub dezaktywowany przez osobę, której dane dotyczą, lub inną osobę, którą można przypisać do jej sfery kontroli, możliwe jest ponowne zainstalowanie lub ponowne aktywowanie dodatku do przeglądarki.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem
www.google.de/intl/de/policies/privacy/
oraz pod adresem
www.google.com/analytics/terms/de.html
. Google Analytics jest używany pod tym linkiem
www.google.com/intl/de_de/analytics/
wyjaśniono bardziej szczegółowo.

Dezaktywacja Google Analytics

14. postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Google reCAPTCHA

Korzystamy z usługi reCAPTCHA świadczonej przez Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, w celu ochrony podczas przesyłania formularzy. Służy to do rozróżnienia, czy dane wejściowe są wprowadzane przez osobę fizyczną, czy też są nadużywane przez maszynę i zautomatyzowane przetwarzanie. Adres IP użytkownika i wszelkie inne dane wymagane przez Google dla usługi reCAPTCHA zostaną przesłane do Google. Adres IP użytkownika zostanie jednak skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-sygnatariuszach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Google wykorzysta te informacje w imieniu operatora tej witryny do analizy korzystania z tej usługi. Adres IP przesłany przez przeglądarkę użytkownika w ramach reCaptcha nie zostanie połączony z innymi danymi Google. W odniesieniu do tych danych obowiązują odmienne przepisy Google dotyczące ochrony danych. Zastosowanie mają postanowienia Google Inc. dotyczące ochrony danych, które można znaleźć pod adresem
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
można obejrzeć tutaj.

15. postanowienia dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z Google+

Administrator zintegrował przycisk Google+ jako komponent na tej stronie. Google+ to tak zwana sieć społecznościowa. Sieć społecznościowa to miejsce spotkań towarzyskich obsługiwane w Internecie, społeczność internetowa, która zasadniczo umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwiać społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Google+ umożliwia użytkownikom sieci społecznościowej między innymi tworzenie prywatnych profili, przesyłanie zdjęć i nawiązywanie kontaktów za pośrednictwem zaproszeń do znajomych. Spółką operacyjną Google+ jest Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano przycisk Google+, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o pobranie wyświetlenia odpowiedniego przycisku Google+ z Google za pośrednictwem odpowiedniego przycisku Google+. W ramach tego procesu technicznego Google otrzymuje informacje o tym, która konkretna podstrona naszej witryny jest odwiedzana przez daną osobę. Więcej szczegółowych informacji na temat Google+ można znaleźć na stronie
developers.google.com/+/
dostępne.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w Google+, Google rozpoznaje konkretną podstronę naszej witryny internetowej, którą odwiedza osoba, której dane dotyczą, za każdym razem, gdy osoba ta uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej i przez cały czas pobytu na naszej stronie internetowej. Informacje te są gromadzone za pomocą przycisku Google+ i przypisywane przez Google do odpowiedniego konta Google+ osoby, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, kliknie jeden z przycisków Google+ zintegrowanych na naszej stronie internetowej, a tym samym prześle rekomendację Google+1, Google przypisze te informacje do osobistego konta użytkownika Google+ osoby, której dane dotyczą, i będzie przechowywać te dane osobowe. Google przechowuje rekomendację Google+1 osoby, której dane dotyczą, i udostępnia ją publicznie zgodnie z warunkami zaakceptowanymi w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą. Rekomendacja Google+1 dokonana przez osobę, której dane dotyczą, na tej stronie internetowej jest następnie przechowywana i przetwarzana wraz z innymi danymi osobowymi, takimi jak nazwa konta Google+1 używanego przez osobę, której dane dotyczą, oraz zdjęcie przechowywane na tym koncie w innych usługach Google, na przykład w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google, na koncie Google osoby, której dane dotyczą, lub w innych miejscach, na przykład na stronach internetowych lub w związku z reklamami. Google może również powiązać wizytę użytkownika na tej stronie z innymi danymi osobowymi przechowywanymi przez Google. Google rejestruje również te dane osobowe w celu ulepszenia lub optymalizacji różnych usług Google.

Google zawsze otrzymuje informacje za pośrednictwem przycisku Google+, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana w Google+ w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie przycisk Google+, czy nie.
Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby dane osobowe były przesyłane do Google, może zapobiec takiemu przesyłowi, wylogowując się ze swojego konta Google+ przed wejściem na naszą stronę internetową.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć pod adresem
www.google.de/intl/de/policies/privacy/
można uzyskać dostęp. Więcej informacji od Google na temat przycisku Google+1 można znaleźć na stronie
developers.google.com/+/web/buttons-policy
można pobrać.

16. przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie stosowania i korzystania z funkcji podobnych do użytkownika

KUHNLE-TOURS GmbH korzysta z oprogramowania czatu firmy <a href=”http://www.userlike.com/”>Userlike</a> UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44-46, 50670 Kolonia, Niemcy. Czatu można używać jak formularza kontaktowego, aby rozmawiać z naszymi pracownikami niemal w czasie rzeczywistym. Podczas uruchamiania czatu gromadzone są następujące dane osobowe:

Data i godzina połączenia,

Typ/wersja przeglądarki,

Adres IP,

używany system operacyjny,

Adres URL poprzednio odwiedzanej strony internetowej,

Ilość wysłanych danych.

I jeśli wskazano: Imię, nazwisko i adres e-mail.

W zależności od przebiegu rozmowy z naszymi pracownikami, na czacie mogą być gromadzone i wprowadzane przez użytkownika dalsze dane osobowe. Charakter tych danych zależy w dużej mierze od zapytania lub problemu, który nam opisujesz. Celem przetwarzania wszystkich tych danych jest zapewnienie użytkownikowi szybkiego i skutecznego sposobu skontaktowania się z nami, a tym samym usprawnienie naszej obsługi klienta.

Wszyscy nasi pracownicy zostali i nadal są szkoleni w zakresie ochrony danych i instruowani w zakresie bezpiecznego i poufnego przetwarzania danych klientów. Wszyscy nasi pracownicy są zobowiązani do zachowania poufności i podpisali aneks w swoich umowach o pracę dotyczący obowiązku zachowania poufności i przestrzegania ochrony danych.

Wchodząc na stronę www.kuhnle-tours.de, widżet czatu jest ładowany w postaci pliku JavaScript z AWS Cloudfront. Widżet czatu technicznie reprezentuje kod źródłowy, który jest wykonywany na komputerze i umożliwia czat.

Ponadto KUHNLE-TOURS GmbH przechowuje historię czatu przez okres 10 lat. Ma to na celu zaoszczędzenie ci konieczności udzielania obszernych wyjaśnień na temat historii twojego zapytania i zapewnienie stałej kontroli jakości naszej usługi czatu. W związku z tym przetwarzanie jest niezbędne zgodnie z art. 6 ust. 1 litera f RODO dozwolona. Jeśli użytkownik sobie tego nie życzy, może nas o tym poinformować, korzystając z poniższych danych kontaktowych. Zapisane czaty zostaną przez nas natychmiast usunięte.

Przechowywanie danych czatu służy również zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Jest to również nasz uzasadniony interes, dlatego przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO jest dopuszczalne.

Więcej informacji można znaleźć w <a href=”http://www.userlike.com/terms#privacy-policy”>polityce prywatności Userlike</a> UG(haftungsbeschränkt).

17 Postanowienia dotyczące ochrony danych w odniesieniu do aplikacji i korzystania z YouTube

Administrator danych zintegrował komponenty YouTube na tej stronie internetowej. YouTube to internetowy portal wideo, który umożliwia wydawcom wideo bezpłatne publikowanie klipów wideo, a innym użytkownikom ich bezpłatne oglądanie, ocenianie i komentowanie. YouTube umożliwia publikację wszystkich rodzajów filmów, dlatego za pośrednictwem portalu internetowego można uzyskać dostęp do pełnych programów filmowych i telewizyjnych, a także teledysków, zwiastunów lub filmów stworzonych przez samych użytkowników. Spółką operacyjną YouTube jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC jest spółką zależną Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z poszczególnych stron tej witryny internetowej, która jest obsługiwana przez administratora i na której zintegrowano komponent YouTube (wideo YouTube), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana przez odpowiedni komponent YouTube o pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu YouTube z YouTube. Więcej informacji na temat YouTube można znaleźć na stronie
www.youtube.com/yt/about/de/
można uzyskać dostęp. W ramach tego procesu technicznego YouTube i Google otrzymują informacje o tym, która konkretna podstrona naszej witryny jest odwiedzana przez osobę, której dane dotyczą.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, jest jednocześnie zalogowana w serwisie YouTube, YouTube rozpoznaje, którą konkretnie podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, gdy uzyskuje dostęp do podstrony zawierającej film YouTube. Informacje te są gromadzone przez YouTube i Google i przypisywane do odpowiedniego konta YouTube osoby, której dane dotyczą.
YouTube i Google zawsze otrzymują informacje za pośrednictwem komponentu YouTube, że osoba, której dane dotyczą, odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest zalogowana na YouTube w tym samym czasie, gdy uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej; dzieje się tak niezależnie od tego, czy osoba, której dane dotyczą, kliknie film na YouTube, czy nie. Jeśli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do YouTube i Google, może zapobiec ich przesyłaniu, wylogowując się ze swojego konta YouTube przed wejściem na naszą stronę internetową.

Polityka prywatności opublikowana przez YouTube, która jest dostępna pod adresem
www.google.de/intl/de/policies/privacy/
zawiera informacje na temat gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez YouTube i Google.

18. podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. RODO służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, na które uzyskujemy zgodę w określonym celu przetwarzania. Jeśli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku, gdy operacje przetwarzania są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innych usług lub świadczeń wzajemnych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. a) RODO. b RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wdrożenia środków przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeśli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. w celu wypełnienia zobowiązań podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. f RODO. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Taka sytuacja miałaby miejsce na przykład w przypadku, gdyby odwiedzający doznał obrażeń w naszej firmie, a jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. W takim przypadku przetwarzanie opierałoby się na art. 6 I lit. i DS-GVO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogą opierać się na art. 6 I lit. DS-GVO. Ta podstawa prawna jest wykorzystywana do operacji przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych. Możemy przeprowadzać takie operacje przetwarzania danych w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W tym względzie uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeżeli osoba, której dane dotyczą, jest klientem administratora (motyw 47 zdanie 2 RODO).

19. uzasadnione interesy w przetwarzaniu realizowane przez administratora lub stronę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 I lit. Zgodnie z RODO naszym prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności gospodarczej z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i akcjonariuszy.

20. okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, pod warunkiem, że nie są już potrzebne do realizacji lub rozpoczęcia umowy.

21. przepisy prawne lub umowne dotyczące przekazywania danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek przekazania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje nieprzekazania danych osobowych

Pragniemy poinformować, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może również wynikać z przepisów umownych (np. informacje o partnerze umownym). Czasami do zawarcia umowy może być konieczne, aby osoba, której dane dotyczą, przekazała nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeśli nasza firma zawrze z nią umowę. Niedostarczenie danych osobowych oznaczałoby, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogłaby zostać zawarta. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba ta musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik poinformuje osobę, której dane dotyczą, w poszczególnych przypadkach, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie byłyby konsekwencje niepodania danych osobowych.

22. istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Jako odpowiedzialna firma nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Niniejsza Polityka prywatności została wygenerowana przez Generator polityki prywatności DGD – Twojego zewnętrznego inspektora ochrony danych, który został opracowany we współpracy z niemieckimi prawnikami z WILDE BEUGER SOLMECKE, Kolonia.
Zewnętrzny inspektor ochrony danych Monachium
we współpracy z RC GmbH, która specjalizuje się w sprzedaży
używane komputery
komputery i kancelaria prawna
WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte
utworzona.

Scroll to Top