Logo von Kuhnle

Nakládání s osobními údaji

Ochrana údajů

Ochrana údajů má pro vedení společnosti KUHNLE-TOURS GmbH obzvláště vysokou prioritu.

Nakládání s osobními údaji

Ochrana údajů

Ochrana údajů má pro vedení společnosti KUHNLE-TOURS GmbH obzvláště vysokou prioritu.

Zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme vám za váš zájem o naši společnost. Ochrana údajů má pro vedení společnosti KUHNLE-TOURS GmbH obzvláště vysokou prioritu. Webové stránky společnosti KUHNLE-TOURS GmbH lze používat bez poskytnutí osobních údajů. Pokud si však subjekt údajů přeje využívat speciální služby naší společnosti prostřednictvím našich webových stránek, může být nezbytné zpracovávat osobní údaje. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a neexistuje pro ně právní základ, zpravidla získáme souhlas subjektu údajů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo subjektu údajů, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů platnými v dané zemi pro společnost KUHNLE-TOURS GmbH. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů by naše společnost ráda informovala veřejnost o typu, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Kromě toho jsou subjekty údajů informovány o svých právech prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů.

Společnost KUHNLE-TOURS GmbH jako správce zavedla řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Přenosy dat přes internet však mohou mít obecně bezpečnostní mezery, takže nelze zaručit absolutní ochranu. Z tohoto důvodu nám může každý subjekt údajů předat osobní údaje alternativními prostředky, například telefonicky.

KUHNLE-TOURS GmbH provozuje v rámci skupiny společností KUHNLE následující webové stránky:

www.kuhnle-tours.de
www.hafendorf-mueritz.de
www.1000seen-events.de
www.mein-boot.eu
www.kuhnle.jobs
www.kuhnle-werft.de
www.kuhnle-group.de

Následující ustanovení se vztahují na všechny uvedené webové stránky.

1. definice

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti KUHNLE-TOURS GmbH vychází z pojmů, které použil evropský zákonodárce pro přijetí obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše zásady ochrany osobních údajů by měly být snadno čitelné a srozumitelné jak pro veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom předem vysvětlili používanou terminologii.
V těchto zásadách ochrany osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

a) osobní údaje
Osobní údaje jsou veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na identifikátor, jako je jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

b) Subjekt údajů
Subjekt údajů je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracovává správce odpovědný za zpracování.

c) Zpracování
Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať už automatizovaně, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, výmaz nebo zničení.

d) Omezení zpracování
Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich budoucí zpracování.

e) Profilování
Profilování je jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdraví, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy nebo pohybu této fyzické osoby.

f) Pseudonymizace
Pseudonymizace je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajistí, že osobní údaje nebudou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

g) Správce nebo správce odpovědný za zpracování
Správce nebo správce odpovědný za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Pokud jsou účely a prostředky takového zpracování určeny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho jmenování stanovena právem Unie nebo členského státu.

h) Procesor
Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

i) Příjemce
Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, ať už se jedná o třetí stranu, nebo ne. Za příjemce se však nepovažují orgány, které mohou obdržet osobní údaje v rámci zvláštního vyšetřovacího mandátu podle práva Unie nebo práva členských států.

j) Třetí strana
Třetí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt jiný než subjekt údajů, správce, zpracovatel a osoby, které jsou z přímého pověření správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

k) Souhlas
Souhlas je jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů, kterým subjekt údajů prohlášením nebo jasným potvrzujícím úkonem vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.

2. jméno a adresa správce

Správcem ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dalších právních předpisů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších předpisů o ochraně osobních údajů je:

KUHNLE-TOURS GmbH

Marinastrasse 1
Hafendorf Müritz
17248 Rechlin (Müritz)
Německo
Telefon: +49 (0) 39823 – 2660
E-mail: info(at)kuhnle-tours.de
Webové stránky:
www.kuhnle-group.de

3. jméno a adresa pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů správce je

Great Oak Datenschutz GmbH & Co KG
Ruhrstr. 16
59955 Winterberg
Německo
Telefon: +49 (0)2985/99 99 69 0
E-mail: datenschutz@great-oak.de
Webové stránky:
www.great-oak.de

Každý subjekt údajů se může kdykoli obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů s jakýmikoli dotazy nebo návrhy týkajícími se ochrany údajů.

4. cookies

Internetové stránky společnosti KUHNLE-TOURS GmbH používají soubory cookie. Soubory cookie jsou textové soubory, které se ukládají do počítačového systému prostřednictvím internetového prohlížeče.
Četné webové stránky a servery používají soubory cookie. Mnoho souborů cookie obsahuje takzvané ID souboru cookie. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, pomocí kterého lze webové stránky a servery přiřadit ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, v němž byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným webovým stránkám a serverům rozlišit individuální prohlížeč subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.

Pomocí souborů cookie může společnost KUHNLE-TOURS GmbH poskytovat uživatelům těchto webových stránek uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení souborů cookie nebyly možné.
Soubory cookie lze použít k optimalizaci informací a nabídek na našich webových stránkách ve prospěch uživatele. Jak již bylo zmíněno, soubory cookie nám umožňují rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto rozpoznání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Například uživatel webové stránky, která používá soubory cookie, nemusí při každé návštěvě webové stránky znovu zadávat své přístupové údaje, protože je převezme webová stránka a soubor cookie uloží do počítačového systému uživatele. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si pamatuje položky, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku, prostřednictvím souboru cookie.

Subjekt údajů může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami prostřednictvím příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odmítnout nastavování souborů cookie. Již nastavené soubory cookie lze navíc kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech běžných internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení souborů cookie v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našich webových stránek plně použitelné.

5. shromažďování obecných údajů a informací

Webové stránky společnosti KUHNLE-TOURS GmbH shromažďují řadu obecných údajů a informací, když subjekt údajů nebo automatizovaný systém vyvolá webové stránky. Tyto obecné údaje a informace se ukládají do souborů protokolu serveru. Mohou být zaznamenány (1) typy a verze používaných prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) webové stránky, ze kterých přistupující systém přistupuje na naše webové stránky (tzv. referrer), (4) dílčí webové stránky, které jsou prostřednictvím přistupujícího systému na našich webových stránkách navštěvovány, (5) datum a čas přístupu na webové stránky, (6) adresu internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatele internetových služeb přistupujícího systému a (8) další podobné údaje a informace, které se používají pro bezpečnostní účely v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací společnost KUHNLE-TOURS GmbH nevyvozuje žádné závěry o subjektu údajů. Tyto informace jsou spíše potřebné k (1) správnému poskytování obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek a reklamy na nich, (3) zajištění dlouhodobé funkčnosti našich systémů informačních technologií a technologie našich webových stránek a (4) poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení, které jsou nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Proto společnost KUHNLE-TOURS GmbH statisticky analyzuje anonymně shromážděné údaje a informace s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost údajů v našem podniku a zajistit optimální úroveň ochrany zpracovávaných osobních údajů. Anonymní údaje ze souborů protokolu serveru jsou ukládány odděleně od všech osobních údajů poskytnutých subjektem údajů.

6. odběr našeho newsletteru

Na webových stránkách společnosti KUHNLE-TOURS GmbH mají uživatelé možnost přihlásit se k odběru newsletteru našeho podniku. Které osobní údaje jsou předávány správci údajů při objednávání newsletteru, je určeno vstupní maskou použitou pro tento účel.

Společnost KUHNLE-TOURS GmbH pravidelně informuje své zákazníky a obchodní partnery prostřednictvím newsletteru o nabídkách podniku. Newsletter naší společnosti může subjekt údajů obdržet pouze v případě, že (1) má platnou e-mailovou adresu a (2) zaregistruje se k odběru newsletteru. Z právních důvodů je na e-mailovou adresu, kterou subjekt údajů poprvé zadal pro zasílání newsletteru, zaslán potvrzovací e-mail s využitím postupu dvojitého přihlášení. Tento potvrzovací e-mail slouží ke kontrole, zda majitel e-mailové adresy jako subjekt údajů povolil zasílání newsletteru.

Při registraci k odběru newsletteru ukládáme také IP adresu přidělenou poskytovatelem internetových služeb (ISP) počítačového systému, který subjekt údajů v době registrace používá, a datum a čas registrace. Shromažďování těchto údajů je nezbytné k tomu, aby bylo možné později vysledovat (případné) zneužití e-mailové adresy subjektu údajů, a proto slouží jako právní ochrana správce.

Osobní údaje shromážděné při registraci k odběru newsletteru budou použity výhradně pro zasílání našeho newsletteru. Dále mohou být odběratelé newsletteru informováni e-mailem, pokud je to nezbytné pro fungování služby newsletteru nebo pro registraci v tomto ohledu, jako by tomu mohlo být v případě změn v nabídce newsletteru nebo v případě změny technických okolností. Osobní údaje shromážděné v rámci služby zasílání newsletteru nebudou předány třetím stranám. Subjekt údajů může odběr našeho newsletteru kdykoli zrušit. Souhlas s uchováváním osobních údajů, který nám subjekt údajů udělil pro zasílání newsletteru, lze kdykoli odvolat. V každém newsletteru je odpovídající odkaz pro účely odvolání souhlasu. Z odběru newsletteru se lze také kdykoli odhlásit přímo na webových stránkách správce nebo jej o tom informovat jiným způsobem.

7. sledování newsletteru

Zpravodaj společnosti KUHNLE-TOURS GmbH obsahuje takzvané sledovací pixely. Sledovací pixel je miniaturní grafika vložená do e-mailů odesílaných ve formátu HTML, která umožňuje zaznamenávání a analýzu souborů protokolu. To umožňuje statisticky analyzovat úspěch či neúspěch online marketingových kampaní. Na základě vloženého sledovacího pixelu může společnost KUHNLE-TOURS GmbH zjistit, zda a kdy byl e-mail subjektem údajů otevřen a které odkazy v e-mailu byly subjekty údajů vyvolány.

Tyto osobní údaje shromážděné prostřednictvím sledovacích pixelů obsažených v newsletterech správce údajů ukládá a vyhodnocuje za účelem optimalizace zasílání newsletterů a ještě lepšího přizpůsobení obsahu budoucích newsletterů zájmům subjektu údajů. Tyto osobní údaje nebudou předávány třetím stranám. Subjekty údajů mají právo kdykoli odvolat samostatné prohlášení o souhlasu, které v této souvislosti učinily, a to prostřednictvím postupu dvojího souhlasu. Po zrušení budou tyto osobní údaje správcem vymazány. Odstoupení od zasílání newsletteru považuje společnost KUHNLE-TOURS GmbH automaticky za odvolání.

8. možnost kontaktu prostřednictvím webových stránek

Webové stránky společnosti KUHNLE-TOURS GmbH obsahují informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naším podnikem, jakož i přímou komunikaci s námi, což zahrnuje také obecnou adresu tzv. elektronické pošty (e-mailovou adresu). Pokud subjekt údajů kontaktuje správce údajů e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje předané subjektem údajů se automaticky uloží. Tyto osobní údaje, které subjekt údajů dobrovolně předá správci údajů, se uchovávají za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Tyto osobní údaje nebudou předávány třetím stranám.

9 Rutinní výmaz a blokování osobních údajů

Správce zpracovává a uchovává osobní údaje subjektu údajů pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uložení nebo v rozsahu, v jakém to stanoví evropský zákonodárce nebo jiní zákonodárci v zákonech nebo předpisech, které se na správce vztahují.
Pokud účel uložení již neplatí nebo pokud uplyne doba uložení stanovená evropským zákonodárcem nebo jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje budou běžně blokovány nebo vymazány v souladu se zákonnými ustanoveními.

10 Práva subjektu údajů

a) Právo na potvrzení
Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem získat od správce potvrzení, zda jsou či nejsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na potvrzení, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

b) Právo na informace
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem směrnic a nařízení kdykoli získat od správce bezplatné informace o osobních údajích, které jsou o ní uchovávány, a kopii těchto informací. Evropský zákonodárce dále přiznal subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

 • účely zpracování
 • kategorie zpracovávaných osobních údajů
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích.
 • pokud je to možné, předpokládanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo pokud to není možné, kritéria použitá pro stanovení této doby.
 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo vznést námitku proti takovému zpracování.
 • existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu.
 • pokud osobní údaje nejsou získávány od subjektu údajů: Veškeré dostupné informace o původu údajů
 • existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a alespoň v těchto případech smysluplné informace o použité logice, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů.

Subjekt údajů má dále právo na informace o tom, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má subjekt údajů rovněž právo získat informace o vhodných zárukách v souvislosti s předáním.

Pokud si subjekt údajů přeje využít tohoto práva na přístup, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

c) Právo na opravu
Každá osoba dotčená zpracováním osobních údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem směrnic a nařízení požadovat okamžitou opravu nesprávných osobních údajů, které se jí týkají. Subjekt údajů má dále právo požádat o doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení, s přihlédnutím k účelům zpracování.
Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)
Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem požadovat od správce bez zbytečného odkladu výmaz osobních údajů, které se ho týkají, a správce má povinnost vymazat osobní údaje bez zbytečného odkladu, pokud se uplatní jeden z následujících důvodů, pokud zpracování není nezbytné.

 • Osobní údaje byly shromážděny nebo jinak zpracovány pro účely, pro které již nejsou potřebné.
 • Subjekt údajů odvolá souhlas, na němž je založeno zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. b). 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR a pro zpracování neexistuje žádný jiný právní základ.
 • Subjekt údajů je v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR. 2 GDPR vznést námitku proti zpracování.
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
 • Výmaz osobních údajů je nezbytný ke splnění právní povinnosti podle práva Unie nebo práva členských států, které se na správce vztahuje.
 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR. 1 shromážděný DS-GVO.

Pokud se uplatní některý z výše uvedených důvodů a subjekt údajů si přeje požádat o výmaz osobních údajů uložených společností KUHNLE-TOURS GmbH, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti KUHNLE-TOURS GmbH neprodleně zajistí, aby bylo žádosti o výmaz okamžitě vyhověno.

Pokud osobní údaje zveřejnila společnost KUHNLE-TOURS GmbH a naše společnost je odpovědná podle § 17 odst. 1 GDPR přijme společnost KUHNLE-TOURS GmbH vhodná opatření, včetně technických opatření, s přihlédnutím k dostupné technologii a nákladům na provedení, aby informovala ostatní správce údajů, kteří zpracovávají zveřejněné osobní údaje, že subjekt údajů požádal o vymazání všech odkazů na tyto osobní údaje nebo kopií či replik těchto osobních údajů od těchto ostatních správců údajů, pokud zpracování není nezbytné. Zaměstnanci společnosti KUHNLE-TOURS GmbH zajistí potřebná opatření v jednotlivých případech.

e) Právo na omezení zpracování
Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem požadovat od správce omezení zpracování, pokud platí jedna z následujících podmínek:

 • Přesnost osobních údajů je subjektem údajů zpochybněna, a to po dobu, která správci umožňuje přesnost osobních údajů ověřit.
 • Zpracování je nezákonné a subjekt údajů nesouhlasí s výmazem osobních údajů a požaduje omezení jejich používání.
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. Čl. 21 odst. 1 GDPR a zatím není jasné, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů“.

Pokud je splněna některá z výše uvedených podmínek a subjekt údajů si přeje požádat o omezení zpracování osobních údajů uložených společností KUHNLE-TOURS GmbH, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti KUHNLE-TOURS GmbH zajistí omezení zpracování.

f) Právo na přenositelnost údajů
Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem obdržet osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Máte také právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 GDPR. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a DS-GVO nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování se provádí automatizovaně, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

Kromě toho může při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo od jednoho správce druhému, pokud je to technicky proveditelné a pokud tím nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů se může subjekt údajů kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance společnosti KUHNLE-TOURS GmbH.

g) Právo vznést námitku
Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem kdykoli vznést z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají a které je založeno na čl.6 odst.1 GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. 1 písm. e) nebo f) GDPR. To platí i pro profilování na základě těchto ustanovení.

Společnost KUHNLE-TOURS GmbH nebude v případě námitky dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
Pokud společnost KUHNLE-TOURS GmbH zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing. To platí i pro profilování, pokud je spojeno s takovou přímou reklamou. Pokud subjekt údajů vznese u společnosti KUHNLE-TOURS GmbH námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, společnost KUHNLE-TOURS GmbH již nebude osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Kromě toho má subjekt údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, společností KUHNLE-TOURS GmbH pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl.89 odst.1 GDPR. 1 GDPR, ledaže je takové zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodu veřejného zájmu.

Pro uplatnění práva na námitku se může subjekt údajů obrátit na kteréhokoli zaměstnance společnosti KUHNLE-TOURS GmbH. Subjekt údajů může rovněž v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58/ES uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky s využitím technických specifikací.

h) Automatizované rozhodování v jednotlivých případech včetně profilování
Každý subjekt údajů má právo přiznané evropským zákonodárcem, aby se na něj nevztahovalo rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se ho podobným způsobem významně dotýká, za předpokladu, že toto rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, nebo (2) je povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, nebo (3) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.
Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, společnost KUHNLE-TOURS GmbH provede vhodná opatření k ochraně práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, přinejmenším práva na lidský zásah ze strany správce, na vyjádření svého stanoviska a na napadení rozhodnutí.
Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

i) Právo na odvolání souhlasu podle zákona o ochraně osobních údajů
Každá osoba, které se zpracování osobních údajů týká, má právo udělené evropským zákonodárcem kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů. Pokud si subjekt údajů přeje uplatnit právo na odvolání souhlasu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

11. ochrana údajů u žádostí a v procesu podávání žádostí

Správce údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů za účelem vyřízení žádosti. Zpracování lze provádět také elektronicky. To platí zejména v případě, kdy žadatel předkládá správci příslušné dokumenty žádosti elektronickými prostředky, například e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře na internetových stránkách. Pokud správce údajů uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou předané údaje uloženy za účelem zpracování pracovního poměru v souladu se zákonnými ustanoveními. Pokud správce údajů neuzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou dokumenty žádosti automaticky vymazány dva měsíce po oznámení rozhodnutí o zamítnutí, pokud výmazu nebrání žádné jiné oprávněné zájmy správce údajů. Dalším oprávněným zájmem v tomto smyslu je například důkazní břemeno v řízeních podle obecného zákona o rovném zacházení (AGG).

12. ustanovení o ochraně údajů o používání a využívání Facebooku

Správce údajů integroval na tyto webové stránky komponenty Facebooku. Facebook je sociální síť. Sociální síť je místo společenského setkávání provozované na internetu, online komunita, která obecně umožňuje uživatelům vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožnit internetové komunitě poskytovat osobní nebo firemní informace. Facebook mimo jiné umožňuje uživatelům sociální sítě vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a navazovat kontakty prostřednictvím žádostí o přátelství.
Provozní společností Facebooku je Facebook, Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Pokud subjekt údajů žije mimo USA nebo Kanadu, je správcem zpracování osobních údajů společnost Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této internetové stránky, kterou provozuje správce a na které byla integrována komponenta Facebooku (zásuvný modul Facebooku), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván ke stažení zobrazení příslušné komponenty Facebooku z Facebooku prostřednictvím komponenty Facebooku. Úplný přehled všech doplňků služby Facebook najdete na adrese
developers.facebook.com/docs/plugins/
lze vyvolat. V rámci tohoto technického procesu získává Facebook informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek dotyčná osoba navštívila.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na Facebooku, Facebook rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštěvuje při každém vstupu na naše webové stránky a po celou dobu jeho pobytu na našich webových stránkách. Tyto informace shromažďuje součást Facebooku a Facebook je přiřazuje k příslušnému účtu subjektu údajů na Facebooku. Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek Facebooku integrovaných na našich webových stránkách, například na tlačítko „To se mi líbí“, nebo pokud subjekt údajů napíše komentář, Facebook přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu subjektu údajů na Facebooku a uloží tyto osobní údaje.

Facebook vždy obdrží prostřednictvím komponenty Facebooku informaci, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů přihlášen na Facebooku současně s přístupem na naše webové stránky; k tomu dochází bez ohledu na to, zda subjekt údajů na komponentu Facebooku klikne, či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předávány Facebooku, může tomu zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásí ze svého účtu na Facebooku.
Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné společností Facebook, které jsou k dispozici na adrese
de-de.facebook.com/about/privacy/
poskytuje informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností Facebook. Vysvětluje také, jaké možnosti nastavení nabízí Facebook k ochraně soukromí subjektu údajů. K dispozici jsou také různé aplikace, které umožňují potlačit přenos dat na Facebook. Takové aplikace může subjekt údajů použít k potlačení přenosu údajů na Facebook.

13. ustanovení o ochraně osobních údajů týkající se používání služby Google Analytics (s funkcí anonymizace).

Správce údajů integroval na tyto webové stránky komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je webová analytická služba. Webová analýza je shromažďování, shromažďování a vyhodnocování údajů o chování návštěvníků webových stránek. Služba webové analýzy mimo jiné shromažďuje údaje o tom, z jaké webové stránky subjekt údajů na webovou stránku přišel (tzv. referrer), které podstránky webové stránky byly navštíveny nebo jak často a jak dlouho byla podstránka prohlížena. Webová analýza se používá především k optimalizaci webových stránek a k analýze nákladů a přínosů internetové reklamy. Provozovatelem součásti Google Analytics je společnost Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Správce údajů používá doplněk „_gat._anonymiseIp“ pro analýzu webu prostřednictvím služby Google Analytics. Tento doplněk používá společnost Google ke zkrácení a anonymizaci IP adresy internetového připojení subjektu údajů, pokud jsou naše webové stránky navštěvovány z členského státu Evropské unie nebo z jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat tok návštěvníků našich webových stránek. Společnost Google používá získané údaje a informace mimo jiné k analýze používání našich webových stránek, k sestavování online přehledů, které zobrazují aktivity na našich webových stránkách, a k poskytování dalších služeb v souvislosti s používáním našich webových stránek.

Služba Google Analytics umístí soubor cookie do IT systému subjektu údajů. Co jsou soubory cookie, jsme již vysvětlili výše. Nastavením souboru cookie je společnosti Google umožněno analyzovat používání našich webových stránek. Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této internetové stránky, kterou provozuje správce a na které byla integrována komponenta Google Analytics, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván k odeslání údajů prostřednictvím komponenty Google Analytics za účelem online analýzy společnosti Google. V rámci tohoto technického procesu získává společnost Google poznatky o osobních údajích, jako je IP adresa subjektu údajů, které používá mimo jiné ke sledování původu návštěvníků a kliknutí a následně k umožnění vyúčtování provizí.

Soubory cookie se používají k ukládání osobních údajů, jako je čas přístupu, místo, odkud byl přístup uskutečněn, a četnost návštěv subjektu údajů na našich webových stránkách. Při každé návštěvě našich webových stránek jsou tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení, které subjekt údajů používá, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může tyto osobní údaje získané prostřednictvím technického procesu předat třetím stranám.

Subjekt údajů může, jak je uvedeno výše, kdykoli zabránit nastavování souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek prostřednictvím příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odmítnout nastavování souborů cookie. Taková úprava používaného internetového prohlížeče by rovněž zabránila společnosti Google v nastavení souboru cookie v systému informačních technologií subjektu údajů. Kromě toho lze soubor cookie již nastavený službou Google Analytics kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

Subjekt údajů má dále možnost vznést námitku a zabránit shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics v souvislosti s používáním těchto webových stránek a zpracování těchto údajů společností Google. Za tímto účelem si subjekt údajů musí nainstalovat doplněk prohlížeče pod odkazem
tools.google.com/dlpage/gaoptout
a nainstalovat jej. Tento doplněk prohlížeče informuje službu Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že do služby Google Analytics nesmí být přenášeny žádné údaje a informace o návštěvách webových stránek. Instalace doplňku prohlížeče je společností Google považována za námitku. Pokud je IT systém subjektu údajů později smazán, naformátován nebo znovu nainstalován, musí subjekt údajů znovu nainstalovat doplněk prohlížeče, aby deaktivoval službu Google Analytics. Pokud je doplněk prohlížeče odinstalován nebo deaktivován subjektem údajů nebo jinou osobou, která spadá do jeho kontrolní sféry, je možné doplněk prohlížeče znovu nainstalovat nebo aktivovat.

Další informace a platná ustanovení společnosti Google o ochraně údajů lze získat pod následujícími odkazy.
www.google.de/intl/de/policies/privacy/
a na adrese
www.google.com/analytics/terms/de.html
. Služba Google Analytics se používá pod tímto odkazem
www.google.com/intl/de_de/analytics/
je vysvětleno podrobněji.

Deaktivace služby Google Analytics

14. ustanovení o ochraně osobních údajů týkající se použití a využívání Google reCAPTCHA

Pro ochranu při odesílání formulářů používáme službu reCAPTCHA poskytovanou společností Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Ta slouží k rozlišení, zda je vstup proveden fyzickou osobou, nebo zda je zneužit strojovým a automatizovaným zpracováním. Vaše IP adresa a další údaje, které společnost Google vyžaduje pro službu reCAPTCHA, budou odeslány společnosti Google. Vaše IP adresa však bude společností Google zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa odeslána na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. Google tyto informace použije jménem provozovatele těchto webových stránek k analýze vašeho používání této služby. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci reCaptcha nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google. Na tyto údaje se vztahují odchylná ustanovení společnosti Google o ochraně osobních údajů. Platí ustanovení o ochraně údajů společnosti Google Inc, která najdete na adrese
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
si můžete prohlédnout zde.

15. ustanovení o ochraně údajů o používání služby Google+

Správce integroval tlačítko Google+ jako součást této webové stránky. Google+ je takzvaná sociální síť. Sociální síť je místo společenského setkávání provozované na internetu, online komunita, která obecně umožňuje uživatelům vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo firemní informace. Google+ umožňuje uživatelům této sociální sítě mimo jiné vytvářet soukromé profily, nahrávat fotografie a navazovat kontakty prostřednictvím žádostí o přátelství. Provozovatelem služby Google+ je společnost Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek těchto internetových stránek, které provozuje správce a na kterých je integrováno tlačítko Google+, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván ke stažení zobrazení příslušného tlačítka Google+ od společnosti Google prostřednictvím příslušného tlačítka Google+. V rámci tohoto technického procesu získává společnost Google informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek dotyčná osoba navštívila. Podrobnější informace o službě Google+ najdete na adrese
developers.google.com/+/
k dispozici.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen do služby Google+, společnost Google rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštěvuje při každém vstupu na naše webové stránky a po celou dobu pobytu na našich webových stránkách. Tyto informace shromažďuje tlačítko Google+ a společnost Google je přiřazuje k příslušnému účtu Google+ subjektu údajů.

Pokud subjekt údajů klikne na jedno z tlačítek Google+ integrovaných na našich webových stránkách, a tím odešle doporučení na Google+1, Google přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu Google+ subjektu údajů a uloží tyto osobní údaje. Google ukládá doporučení subjektu údajů na Google+1 a zveřejňuje je v souladu s podmínkami, které subjekt údajů v této souvislosti přijal. Doporučení Google+1 provedené subjektem údajů na těchto webových stránkách je následně uloženo a zpracováváno spolu s dalšími osobními údaji, jako je název účtu Google+1 používaného subjektem údajů a fotografie uložená v tomto účtu, v jiných službách Google, například ve výsledcích vyhledávače Google, v účtu Google subjektu údajů nebo na jiných místech, například na webových stránkách nebo v souvislosti s reklamou. Kromě toho může společnost Google propojit vaši návštěvu těchto webových stránek s dalšími osobními údaji uloženými společností Google. Společnost Google tyto osobní údaje zaznamenává také za účelem zlepšení nebo optimalizace různých služeb Google.

Google vždy obdrží prostřednictvím tlačítka Google+ informaci, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů přihlášen do Google+ současně s přístupem na naše webové stránky; to se děje bez ohledu na to, zda subjekt údajů klikne na tlačítko Google+, či nikoli.
Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly osobní údaje předávány společnosti Google, může takovému předávání zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásí ze svého účtu Google+.

Další informace a platná ustanovení společnosti Google o ochraně údajů lze získat pod následujícími odkazy.
www.google.de/intl/de/policies/privacy/
lze získat přístup. Další informace od společnosti Google o tlačítku Google+1 naleznete na adrese
developers.google.com/+/web/buttons-policy
lze načíst.

16. ustanovení o ochraně údajů o používání a využívání uživatelsky podobných údajů

KUHNLE-TOURS GmbH používá chatovací software od společnosti <a href=“http://www.userlike.com/“>Userlike</a> UG (haftungsbeschränkt), Probsteigasse 44-46, 50670 Kolín nad Rýnem, Německo. Chat můžete používat jako kontaktní formulář a chatovat s našimi zaměstnanci téměř v reálném čase. Při spuštění chatu se shromažďují následující osobní údaje:

Datum a čas hovoru,

Typ/verze prohlížeče,

IP adresa,

použitý operační systém,

Adresa URL dříve navštívené webové stránky,

Množství odeslaných dat.

A pokud je to uvedeno: Jméno, příjmení a e-mailová adresa.

V závislosti na průběhu konverzace s našimi zaměstnanci mohou být v chatu shromažďovány další osobní údaje, které zadáte. Povaha těchto údajů do značné míry závisí na vašem dotazu nebo problému, který nám popíšete. Účelem zpracování všech těchto údajů je poskytnout vám rychlý a efektivní způsob, jak nás kontaktovat, a zlepšit tak naše služby zákazníkům.

Všichni naši zaměstnanci byli a jsou školeni v oblasti ochrany osobních údajů a jsou poučeni o bezpečném a důvěrném zacházení s údaji zákazníků. Všichni naši zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost a ve svých zaměstnaneckých smlouvách podepsali dodatek o povinnosti zachovávat mlčenlivost a dodržovat ochranu údajů.

Při přístupu na webovou stránku www.kuhnle-tours.de se widget chatu načte ve formě souboru JavaScriptu z AWS Cloudfront. Widget chatu technicky představuje zdrojový kód, který se spustí v počítači a umožní chat.

Společnost KUHNLE-TOURS GmbH navíc uchovává historii chatu po dobu 10 let. Účelem je ušetřit vás rozsáhlého vysvětlování historie vašeho dotazu a zajistit neustálou kontrolu kvality našich chatových služeb. Zpracování je proto nezbytné podle čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR povoleno. Pokud si to nepřejete, můžete nás o tom informovat prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů. Uložené konverzace pak okamžitě odstraníme.

Ukládání údajů z chatu slouží také k zajištění bezpečnosti našich systémů informačních technologií. To je také náš oprávněný zájem, a proto je zpracování podle čl. 6 odst. 1 písmeno f GDPR je přípustné.

Další informace naleznete v <a href=“http://www.userlike.com/terms#privacy-policy“>zásadách ochrany osobních údajů společnosti Userlike</a> UG(haftungsbeschränkt).

17 Ustanovení o ochraně údajů o použití a využívání služby YouTube

Správce údajů integroval na tyto webové stránky komponenty YouTube. YouTube je internetový videoportál, který umožňuje vydavatelům videí bezplatně zveřejňovat videoklipy a ostatním uživatelům je bezplatně prohlížet, hodnotit a komentovat. YouTube umožňuje zveřejňování všech typů videí, proto jsou prostřednictvím internetového portálu přístupné kompletní filmové a televizní pořady, ale i hudební videoklipy, upoutávky nebo videa vytvořená samotnými uživateli. provozní společností YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Při každém přístupu na jednu z jednotlivých stránek této webové stránky, kterou provozuje správce a na které je integrována komponenta YouTube (video YouTube), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván příslušnou komponentou YouTube ke stažení zobrazení příslušné komponenty YouTube z YouTube. Další informace o službě YouTube naleznete na adrese
www.youtube.com/yt/about/de/
je k dispozici. V rámci tohoto technického procesu získávají YouTube a Google informace o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštívil.

Pokud je subjekt údajů současně přihlášen na YouTube, YouTube rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek subjekt údajů navštěvuje, když navštíví podstránku obsahující video YouTube. Tyto informace shromažďují YouTube a Google a přiřazují je k příslušnému účtu YouTube subjektu údajů.
YouTube a Google vždy obdrží prostřednictvím komponenty YouTube informaci o tom, že subjekt údajů navštívil naše webové stránky, pokud je subjekt údajů přihlášen na YouTube současně s přístupem na naše webové stránky; to se děje bez ohledu na to, zda subjekt údajů klikne na video na YouTube, či nikoli. Pokud si subjekt údajů nepřeje, aby byly tyto informace předávány společnosti YouTube a Google, může předávání zabránit tím, že se před vstupem na naše webové stránky odhlásí ze svého účtu YouTube.

Zásady ochrany osobních údajů zveřejněné společností YouTube, které jsou k dispozici na adrese
www.google.de/intl/de/policies/privacy/
poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společnostmi YouTube a Google.

18. právní základ zpracování

Čl. 6 I písm. a GDPR slouží naší společnosti jako právní základ pro operace zpracování, pro které získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako je tomu například v případě, kdy jsou operace zpracování nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby či protiplnění, je zpracování založeno na článku 6 I lit. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazů na naše produkty nebo služby. Pokud se na naši společnost vztahuje právní povinnost, která vyžaduje zpracování osobních údajů, například pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 I písm. f GDPR. c GDPR. Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se návštěvník v naší společnosti zranil a jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné důležité informace by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by se zpracování zakládalo na čl. 6 I písm. d DS-GVO jsou založeny. Zpracovatelské operace by nakonec mohly být založeny na čl. 6 I písm. f DS-GVO jsou založeny. Tento právní základ se používá pro operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních základů, pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů. Tyto operace zpracování jsme oprávněni provádět zejména proto, že je evropský zákonodárce výslovně zmínil. V tomto ohledu se domníval, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (47. bod odůvodnění, 2. věta obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

19. oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje správce nebo třetí strana.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na článku 6 I písm. f GDPR je naším oprávněným zájmem výkon našich obchodních činností ve prospěch blaha všech našich zaměstnanců a našich akcionářů.

20. doba, po kterou jsou osobní údaje uchovávány.

Kritériem pro dobu uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí této lhůty jsou příslušné údaje běžně vymazány, pokud již nejsou potřebné pro plnění smlouvy nebo zahájení smlouvy.

21. zákonná nebo smluvní ustanovení pro poskytování osobních údajů; nezbytnost pro uzavření smlouvy; povinnost subjektu údajů poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí údajů.

Rádi bychom vás informovali, že poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může vyplývat také ze smluvních předpisů (např. informace o smluvním partnerovi). Někdy může být pro uzavření smlouvy nezbytné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Subjekt údajů je například povinen poskytnout nám osobní údaje, pokud s ním naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by znamenalo, že smlouva se subjektem údajů nemůže být uzavřena. Před poskytnutím osobních údajů subjektem údajů musí subjekt údajů kontaktovat některého z našich zaměstnanců. Náš zaměstnanec bude subjekt údajů v jednotlivých případech informovat o tom, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo zda je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké důsledky by mělo neposkytnutí osobních údajů.

22. existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatizované rozhodování ani profilování.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny pomocí generátoru zásad ochrany osobních údajů DGD – Vašeho externího DPO, který byl vyvinut ve spolupráci s německými právníky ze společnosti WILDE BEUGER SOLMECKE, Kolín nad Rýnem.
Externí pověřenec pro ochranu osobních údajů Mnichov
ve spolupráci se společností RC GmbH, která se specializuje na.
použité počítače
počítačů a advokátní kanceláří
WILDE BEUGER SOLMECKE | Rechtsanwälte
vytvořena.

Přejít nahoru